NOTA PRAWNA

Korespondencja Elektroniczna

Wiadomość e-mail oraz wszelkie załączniki przesłane wraz z nią mogą zawierać poufne lub prawnie chronione informacje. Odbiorcą (adresatem) listu jest wyłącznie osoba wskazana w jego treści lub osoba, do której została wysłana wiadomość. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem otrzymanej wiadomości, zabrania się rozpowszechniania, analizowania, kopiowania, dystrybucji lub podejmowania jakichkolwiek działań opartych na jej treści. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę uprzejmie poinformuj nadawcę i usuń ją.

SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z tej wiadomości ani spowodowane opóźnieniami w jej przekazaniu, nieautoryzowanym dostępem, uszkodzeniem lub zakażeniem wirusami, a także za nieścisłości lub niekompletność wiadomości. Deklaracje zawarte w tej wiadomości nie są prawnie wiążące, chyba że są dokonywane przez osoby upoważnione do reprezentowania SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. w ramach zakresu swoich uprawnień.

Strona internetowa

Właścicielem tej strony internetowej i, o ile nie jest to inaczej określone, całej jej zawartości jest firma SCANDINAVIAN EXPRESS Poland sp. z o.o.
Nasza strona internetowa jest monitorowana przez Google Analytics.

Polityka Cookies

Czym są pliki cookie? Większość stron internetowych przechowuje niewielkie ilości informacji dotyczących Twojej aktywności na stronie. Te informacje zwykle są przechowywane w postaci małego pliku tekstowego znanego jako plik cookie. Plik cookie zwykle zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "czas życia" pliku cookie (czyli czas jego istnienia) oraz losowo generowany unikalny numer używany do identyfikacji przeglądarki łączącej się ze stroną internetową. W celu zapewnienia wygody podczas korzystania z naszej strony internetowej, informujemy, że działa ona optymalnie przy użyciu plików cookie. Pozwalają nam zapamiętać Cię i ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, gdy do niej powracasz, a także identyfikować i rozwiązywać błędy.

Rodzaje plików cookie używanych na tej stronie internetowej a) "niezbędne" pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, np. pliki cookie uwierzytelniające używane do usług wymagających uwierzytelnienia na stronie internetowej. b) pliki cookie bezpieczeństwa, np. używane do wykrywania nadużyć w obszarze uwierzytelniania na stronie internetowej. c) pliki cookie "wydajnościowe", umożliwiające gromadzenie statystycznych informacji dotyczących korzystania z stron internetowych. d) pliki cookie "funkcjonalne", umożliwiające "zapamiętanie" przez nas wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizację interfejsu, na przykład w zakresie wybranego języka.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookie Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz, aby pliki cookie były przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub tablecie, jednak nasza strona internetowa działa optymalnie przy aktywnych wszystkich rodzajach plików cookie. Ustawienia plików cookie można kontrolować i zmieniać w preferencjach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz również ustawić ogólne zgody na korzystanie z plików cookie, w takim przypadku dodatkowe zgody w tej sprawie nie będą konieczne. Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą stać się nieaktywne. Nawet przy wyłączonych wszystkich plikach cookie, nadal zostanie zebrana niewielka ilość informacji z Twojej przeglądarki internetowej. Te informacje są niezbędne do podstawowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Użytkowanie strony internetowej

Zawartość tej strony internetowej może być wykorzystywana wyłącznie w celach osobistych i informacyjnych. Oznacza to, że przeglądanie, kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek dokumentacji opublikowanej przez SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. jest dozwolone, pod warunkiem, że nie jest wykorzystywane w celach komercyjnych, SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. jest wymieniane jako źródło zawartości, a wszystkie oznaczenia praw autorskich i własności zawarte w treści są zachowane.

Bez uprzedniej pisemnej zgody SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o., zawartość tej strony internetowej nie może być modyfikowana, transmitowana, reprodukowana, publikowana, licencjonowana, przenoszona ani odsprzedawana.

Zapytania

Ze względu na przyjętą politykę bezpieczeństwa i model biznesowy SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o., nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na wszystkie otrzymane zapytania.

Znaki towarowe i prawa autorskie

SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich do tej strony internetowej.

Logo oraz nazwa SCANDINAVIAN EXPRESS są zarejestrowanymi i prawnie chronionymi znakami towarowymi należącymi do SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, loga, teksty, zdjęcia i oprogramowanie prezentowane na tej stronie internetowej, jeśli oznaczone, są własnością SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. lub współpracujących podmiotów i podlegają ochronie na mocy przepisów prawa własności intelektualnej.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy firm zawarte w materiałach na tej stronie internetowej należą do ich odpowiednich właścicieli.

Niewłaściwe korzystanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek zawartości ze strony internetowej podlega sankcjom cywilnym i karnym na mocy prawa. SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. będzie w pełni egzekwować wszystkie swoje prawa własności intelektualnej.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173822, NIP: 9570000912, REGON: 190972974. Ochrona danych jest przeprowadzana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Scandinavian Express dostępnymi na stronie www.scandinavian.com.pl/dokumenty/
  2. celów marketingowych (na podstawie udzielonej zgody), w tym wysyłki wiadomości elektronicznych zawierających informacje marketingowe i handlowe.

Przekazane dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, z którymi ściśle współpracujemy (umowy przetwarzania danych) oraz tych, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Administrator danych podejmuje należyte środki ostrożności w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przesyłanych danych osobowych, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

System informatyczny, w którym przetwarzane są dane osobowe, spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1024).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami legalności, poufności, odpowiedzialności, adekwatności i wiarygodności.

Administrator danych stosuje różne okresy retencji dla przetwarzania danych osobowych, zależnie od podstawy prawnej:

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na cele marketingowe (np. newsletter), dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń, które mogą być zgłoszone przeciwko administratorowi danych oraz roszczeń, które mogą być zgłoszone przez administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

Jeśli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, przetwarzamy dane przez okres konieczny do wykonania umowy, a po tym okresie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń, które może zgłosić administrator danych lub które mogą być zgłoszone przeciwko administratorowi danych. W przypadku przedsiębiorców, ten okres zazwyczaj nie przekracza 3 lat i może się różnić w zależności od rodzaju umowy, dla której przetwarzane były dane.
Jeśli istnieją konkretne przepisy określające okres, przez który dane osobowe powinny być przechowywane, takie przepisy mogą przedłużyć lub skrócić okres przetwarzania danych osobowych w określonych przypadkach.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda w związku z procesem rekrutacyjnym, przetwarzamy dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy kandydat udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych w celach przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 1 roku.

W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
Każda osoba, której dane przetwarzamy (jeśli jesteśmy administratorem danych), ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu Umowy lub wycofaniu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli krajowe, unijne lub międzynarodowe prawo wymaga, aby administrator danych przechowywał dane.

Profilowanie na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzane dane są wykorzystywane do stworzenia profesjonalnego profilu odpowiadającego charakterystyce Twojej działalności/branży, oczekiwaniom i preferencjom. Na podstawie profesjonalnego profilu wybieramy i prezentujemy najbardziej odpowiednie oferty naszych usług.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt:
mailowo: odo@scandinavian.com.pl
telefonicznie: +48 58 768 20 95

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad ochrony prywatności należy kierować do: info@scandinavian.com.pl