logo

Strefa Klienta

Regulamin Strefy Klienta Scandinavian Express Poland Sp. z o.o.

 

I. Informacje wstępne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej służącej do zawierania umów przewozu towarów, zwanej dalej „Strefą Klienta SCNEX”. Aplikacja internetowa jest platformą B2B (ang. Business to business) i umożliwia zawieranie umów wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami.

2. Właścicielem platformy jest Scandinavian Express Poland Sp. z o.o., z siedzibą w 80-298 Gdańsk, przy ulicy Budowlanych 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, pod numerem KRS 0000173822, NIP 9570000912, Regon 190972974.

3. Strefa Klienta SCNEX jest umieszczona w sieci WWW pod adresem https://customer.scnex.com. Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany tego adresu, co nie stanowi podstawy do zmiany czy kwestionowania niniejszego regulaminu.

4. Strefa Klienta SCNEX jest skierowana do przedsiębiorców współpracujących z Scandinavian Express Poland Sp. z o.o., zwanych dalej „Klientami”, którzy posiadają konta w aplikacji, założone przez wyznaczonego pracownika Scandinavian Express Poland Sp. z o.o.

5. Strefa Klienta SCNEX służy do:

6. Klient korzystający ze Strefy Klienta SCNEX oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Strefy Klienta Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. , akceptuje go, i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

II. Rejestracja

 

1. Dostęp do Strefy Klienta SCNEX przyznaje wyznaczony pracownik Scandinavian Express Poland Sp. z o.o., zwany dalej „Opiekunem Klienta”. W celu uzyskania danych umożliwiających korzystanie z aplikacji, Klient zwraca się do swojego Opiekuna Klienta, a ten nadaje login oraz jednorazowe hasło, które należy zmienić po pierwszym zalogowaniu.

2. Jeżeli użytkownik nie jest jeszcze Klientem, a chciałby nim zostać, powinien wysłać zgłoszenie na adres support@scnex.com, w treści maila podając:

 

III. Warunki Realizacji Usług

 

1. Klient składając zlecenie za pośrednictwem Strefy Klienta SCNEX akceptuje Ogólne Warunki Realizacji Usług Scandinavian Express dostępne pod adresem, Tabeli Opłat, Dodatków i Anomalii <link>.

2. Umowa przewozu towarów zawierana za pośrednictwem Strefy Klienta SCNEX zawierana jest poprzez uzupełnienie formularza oraz kliknięcie przycisku „XXX”.

3. Płatność za usługi odbywa się w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem. Wyróżnia się następujące sposoby płatności za usługi zamówione w Strefie Klienta SCNEX:

4. Klient będzie informowany mailowo oraz wiadomością SMS o zmianie statusu przesyłki nadanej za pośrednictwem Strefy Klienta SCNEX. Wyróżnia się następujące statusy:

  1. Zlecenie przyjęte do realizacji

  2. Załadowanie przesyłki na samochód

  3. Wjazd przesyłki na prom

  4. Zjazd przesyłki z promu

  5. Rozładunek w miejscu doręczenia

  6. Potwierdzenie dostawy

  7. Wystawienie Faktury VAT

  8. Pomyślna odprawa celna (export)

 

IV. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Strefy Klienta SCNEX, w tym wszelkie uwagi dotyczące naruszeń regulaminu, należy zgłaszać na adres support@scnex.com.

2. Scandinavian Express Poland sp. z o.o. w terminie do 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia, przesyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres e-mail.  W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień termin może zostać przedłużony do 30 dni.

 

V. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych oraz danych rejestrowych firm zarejestrowanych w Strefie Klienta SCNEX jest Scandinavian Express Poland sp. z o.o., z siedzibą w 80-298 Gdańsk, przy ulicy Budowlanych 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, pod numerem KRS 0000173822, NIP 9570000912, Regon 190972974. Klient oświadcza, że przekazuje swoje dane dobrowolnie. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Scandinavian Express Poland sp. z o.o., który jest podmiotem uprawnionym do administracji tymi danymi.

 

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach:

3. Bez odrębnej zgody osoby upoważnionej, dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 nie będą udostępniane innym podmiotom w rozumieniu art. 7 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”). Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług transportowych.

 

VI. Prawa Autorskie

 

1. Wszelkie prawa autorskie do treści, projektu, kodu źródłowego oraz innych materiałów umieszczonych w ramach Strefy Klienta SCNEX są zastrzeżone na rzecz Scandinavian Express Poland sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie lub korzystanie z tych zasobów bez zgody Scandinavian Express Poland sp. z o.o. jest zabronione.

2. Klient nie ma prawa do dokonywania opracowań pobranych materiałów, nie może modyfikować treści, formy ani kolorystyki.

3. Wszystkie materiały wymienione w punkcie 1. Podlegają ochronie prawnej, a ich wykorzystanie bez zgody Scandinavian Express Poland sp. z o.o. spowoduje zastosowanie odpowiednich środków ochrony prawnej.

 

VII. Wymagania techniczne/ sprzętowe

 

Zalecane przeglądarki:

oraz: