Polityka Prywatności

Korespondencja elektroniczna

Wiadomość e-mail oraz wszelkie załączniki przesyłane razem z nią, mogą zawierać poufne lub  prawnie chronione informacje. Odbiorcą (adresatem) listu jest wyłącznie osoba wskazana w jego treści, ewentualnie osoba, do której wiadomości został on wysłany. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem otrzymanej  wiadomości, jej rozpowszechnianie, analizowanie, kopiowanie, rozprowadzanie oraz podejmowanie jakichkolwiek działań na podstawie jej treści jest zabronione. Jeżeli otrzymaliście Państwo wiadomość przez pomyłkę, prosimy uprzejmie o poinformowanie o tym nadawcy oraz wykasowanie wiadomości.

SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w nastepstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości. Oświadczenia zlożone w tej wiadomości nie są prawnie wiażące, chyba, że zostały złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. w granicach przysługujących im upoważanień.

Serwis internetowy

Właścicielem niniejszej witryny internetowej oraz, o ile nie podano inaczej, całej jej zawartości jest firma SCANDINAVIAN EXPRESS Poland sp. z o.o.

Naszą stronę monitoruje Google Analytics.

Polityka cookies

Co to są pliki cookies?
Większość stron internetowych zapisuje niewielkie ilości informacji o Państwa aktywności na stronie. Ta informacja występuje w postaci małego pliku tekstowego i jest znana jako cookie lub ciasteczko. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Dbając o Państwa wygodę podczas użytkowania naszej witryny informujemy, że działa ona optymalnie przy użyciu plików cookies. Pozwalają one zapamiętać Państwa i ułatwiać Państwu użytkowanie, gdy powracacie do naszej witryny, jak również identyfikować i rozwiązywać błędy.


Typy plików cookies wykorzystywanych przez witrynę
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies
Możecie Państwo zdecydować, czy chcecie, aby ciasteczka zapisywane były na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, ale nasza strona działa optymalnie przy aktywnych wszystkich rodzajach ciasteczek. Ustawienia plików cookies mogą być kontrolowane i zmieniane w preferencjach Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo także ustawić ogólną zgodę na wykorzystywanie plików cookies, wówczas dodatkowe zgody w tym zakresie nie będą potrzebne.
Jeśli wyłączycie Państwo pliki cookies niektóre funkcje naszej witryny mogą stać się nieaktywne. Nawet przy wyłączonych wszystkich ciasteczkach, niewielka ilość informacji będzie nadal pobierana z poziomu przeglądarki internetowej. Informacje te są niezbędne do podstawowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Użytkowanie witryny

Zawartość niniejszej witryny może być wykorzystywana wyłącznie do osobistych celów informacyjnych. Oznacza to, że dozwolone jest przeglądanie, kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie dowolnego dokumentu opublikowanego przez SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. pod warunkiem, że nie będzie on wykorzystywany do celów komercyjnych, firma SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. będzie podawana jako źródło tej zawartości i że pozostawione zostaną wszystkie noty dotyczące praw autorskich i praw własności zawarte w treści.

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. treść tej witryny nie może być modyfikowana, transmitowana, reprodukowana, publikowana, licencjonowana, przekazywana ani odsprzedawana.

Zapytania

W związku z przyjętą polityką bezpieczeństwa i modelem biznesowym SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. nie gwarantuje odpowiedzi na wszystkie otrzymywane zapytania.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do niniejszej witryny jest SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o.

Logotyp i nazwa SCANDINAVIAN EXPRESS jest zastrzeżonym i chronionym prawnie znakiem towarowym SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. Wszystkie znaki handlowe, marki, logo, teksty, zdjęcia i oprogramowanie zamieszczone w tej witrynie są, jeżeli jest to podane, własnością SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących i podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej.

scandinavian express

Wszelkie pozostałe znaki towarowe i nazwy firm, zamieszczone w materiałach na niniejszej witrynie należą do ich właścicieli.

Wszelkie przypadki niedozwolonego użycia lub rozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości witryny podlegają sankcjom na mocy prawa cywilnego i karnego. SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o. będzie w pełnym zakresie egzekwować wszystkie swoje prawa własności intelektualnej.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych jest Scandinavian Express Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173822, NIP: 9570000912, REGON: 190972974. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Usług Scandinavian Express dostępnymi na stronie www.scandinavian.com.pl/dokumenty/
  • marketingowym (na podstawie wyrażonej zgody), w tym wysyłki wiadomości elektronicznych zawierających informacje marketingowe i handlowe.

Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających z którymi ściśle współpracujemy (umowy powierzenia) oraz poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, poufności, rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

Administrator stosuje różny czasy przetwarzania danych osobowych w zależności od podstawy prawnej:

  • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na cele marketingowe (np.: newsletter), wówczas dane osobowe przetwarzamy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
  • Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
  • Jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas takie przepisy mogą wydłużać lub w konkretnym przypadku skracać czas przetwarzania danych osobowych.
  • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w związku z procesem rekrutacji wówczas dane osobowe przetwarzamy tak długo, aż nie zostanie zakończony proces rekrutacyjny. W przypadku kiedy kandydat wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeb przyszłych rekrutacji, jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej.

Każdej osobie, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

Profilowanie na podstawie wyrażonej zgody. Przetwarzane dane wykorzystujemy do stworzenia profilu zawodowego, odpowiadającego charakterystyce twojej działalności/branży, oczekiwaniom i preferencjom. Na podstawie profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy najlepiej pasujące oferty naszych usług.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz woli skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad ochrony prywatności prosimy kierować na adres: info@scandinavian.com.pl

Jak możemy Ci pomóc?