Compliance

COMPLIANCE W SCANDINAVIAN EXPRESS

Spółka Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) zawsze działała i działa całkowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Spółka funkcjonuje zgodnie z zasadami etyki i uczciwości biznesowej. Spółka Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. bezwzględnie nie toleruje jakichkolwiek nadużyć oraz działań niezgodnych z obowiązującym prawem, w tym działań mających znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary. Jednocześnie Spółka stanowczo przeciwdziała takim zachowaniom, zarówno wśród organów zarządczych, pracowników, kontrahentów Spółki jak i wszystkich innych podmiotów pozostających w relacjach ze Spółką. Celem Polityki przeciwdziałania nadużyciom jest określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego, propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań oraz zapobieganie nadużyciom i ich skuteczne wykrywanie.

 

Co to oznacza?

 

COMPLIANCE (zgodność) – to w możliwie najszerszym zakresie zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi normami prawnymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami oraz standardami postępowania

Sygnalizowanie nieprawidłowości (ang. whistleblowing)– oznacza ujawnianie i zgłaszanie przez pracowników, współpracowników i inne osoby mające jakiekolwiek relacje ze Spółką, w dobrej wierze wszelkich sygnałów o możliwych nieprawidłowościach, działaniach nieetycznych, nadużyciach i problemach w organizacji. Ogólnie jest to alarmowanie, ostrzeganie o nieprawidłowościach i zauważonych problemach, które dzieją się w Firmie.

Co zgłaszać?
każde działanie, sytuację lub podejrzenie, naruszenia przepisów prawa, etyki lub zasad obowiązujących w Spółce, w tym zapisów Kodeksu Etyki

Jak zgłaszać?
poprzez specjalny, zapewniający anonimowość formularz:

 

LUB

pod wskazany adres poczty email: compliance@scandinavian.com.pl

 

Przydatne pliki:

  1. KODEKS ETYKI SCNEX
  2. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM